Victor Johansson AB 

08-446 867 77

Telefonnummer

Skagafjordsgatan 6,
164 55 Kista

Säkerhet vid rivning och sanering: Viktiga riktlinjer att följa

Säkerhet är en prioritet vid alla bygg- och anläggningsprojekt, inklusive rivning och sanering. I denna artikel går vi igenom några viktiga riktlinjer och rekommendationer för att säkerställa att arbetet utförs på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

1. Riskbedömning

Innan rivnings- och saneringsarbetet påbörjas är det viktigt att genomföra en grundlig riskbedömning. Detta innebär att:

 • Identifiera potentiella faror och risker förknippade med projektet.
 • Bedöma sannolikheten och allvarligheten av dessa risker.
 • Utarbeta en plan för att minimera eller eliminera riskerna.

2. Säkerhetsplan

Efter att riskbedömningen är slutförd bör en omfattande säkerhetsplan utarbetas. Säkerhetsplanen bör inkludera:

 • Specifika säkerhetsåtgärder och rutiner för att hantera identifierade risker.
 • Nödplaner och evakueringsvägar i händelse av olyckor eller farliga situationer.
 • Tydlig kommunikation av säkerhetsprocedurer och ansvarsområden till alla inblandade parter.

3. Skyddsutrustning

Arbetstagare som utför rivnings- och saneringsarbeten bör alltid använda lämplig personlig skyddsutrustning (PPE). Detta kan inkludera:

 • Hjälm
 • Skyddsglasögon
 • Hörselskydd
 • Andningsskydd
 • Skyddsskor
 • Skyddshandskar
 • Reflekterande västar

4. Utbildning och certifiering

Alla anställda som arbetar med rivning och sanering bör ha rätt utbildning och certifiering för sina arbetsuppgifter. Detta kan innebära:

 • Regelbunden säkerhetsutbildning.
 • Utbildning i specifika rivnings- och saneringstekniker.
 • Certifieringar för användning av vissa maskiner och verktyg.

5. Maskinsäkerhet

Maskiner och utrustning som används vid rivning och sanering bör vara i gott skick och underhållas regelbundet. Dessutom bör följande säkerhetsrutiner följas:

 • Endast behöriga och utbildade personer får använda maskinerna.
 • Maskiner ska användas enligt tillverkarens rekommendationer och säkerhetsföreskrifter.
 • Maskiner ska inspekteras regelbundet och eventuella säkerhetsproblem rapporteras omedelbart.

6. Fallskydd

Vid arbete på höjd eller i närheten av öppningar och kanter bör adekvata fallskyddsåtgärder vidtas. Detta kan inkludera:

 • Användning av säkerhetssele och förankringspunkter.
 • Installation av skyddsräcken och barriärer.
 • Användning av skyddsnät och ställningar.

7. Farliga material och kemikalier

Hantering av farliga material och kemikalier, såsom asbest och bly, kräver särskild uppmärksamhet och utbildning. Följande riktlinjer bör följas:

 • Korrekt identifiering och märkning av farliga material och kemikalier.
 • Användning av lämplig personlig skyddsutrustning och säkerhetsrutiner vid hantering av dessa material.
 • Korrekt bortskaffande av farligt avfall enligt gällande lagar och regler.

8. Trafik- och arbetsplatskontroll

För att säkerställa säkerheten för både arbetstagare och allmänheten är det viktigt att ha en effektiv trafik- och arbetsplatskontroll. Detta innebär att:

 • Använda skyltar, avspärrningar och trafikdirigering för att leda fordon och fotgängare runt arbetsplatsen på ett säkert sätt.
 • Upprätthålla god ordning och renlighet på arbetsplatsen för att minimera risker för snubbel- och fallolyckor.
 • Tydlig kommunikation av arbetsplatsregler och säkerhetsföreskrifter till alla anställda och besökare.

9. Första hjälpen och nödsituationer

Det är viktigt att vara väl förberedd för nödsituationer och olyckor på arbetsplatsen. Detta innebär att:

 • Ha en tillgänglig och välfylld första hjälpen-låda.
 • Utbilda anställda i grundläggande första hjälpen-tekniker.
 • Ha en nödplan och evakueringsvägar som alla anställda är bekanta med.

Genom att följa dessa nio riktlinjer kan entreprenadföretag säkerställa att rivnings- och saneringsprojekt utförs på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Detta hjälper till att skydda både arbetstagarnas och allmänhetens säkerhet samt att upprätthålla en hög standard inom branschen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *