Victor Johansson AB 

08-400 66 008

Telefonnummer

Skagafjordsgatan 6,
164 55 Kista

Säkerhet vid rivning och sanering: Viktiga riktlinjer att följa

Säkerhet är en prioritet vid alla bygg- och anläggningsprojekt, inklusive rivning och sanering. I denna artikel kommer vi att gå igenom viktiga riktlinjer och rekommendationer för att säkerställa att arbetet utförs på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Vårt fokus är att minimera riskerna och skapa en trygg arbetsmiljö för alla inblandade. Säkerhetsåtgärder är inte endast ett krav från myndigheterna, utan även ett moraliskt ansvar som vilar på varje företag och individ. I denna utförliga artikel kommer vi att fördjupa oss i varje aspekt för att ge en heltäckande bild av hur man på bästa sätt kan skapa en säker arbetsplats.

1. Riskbedömning

En detaljerad riskbedömning inleds ofta med en platsbesök där en expert kan göra en första bedömning. Denna analys bör dokumenteras skriftligt och inkludera fotografier eller videomaterial för framtida referens. Det är också viktigt att inkludera anställdas och underentreprenörers input i denna process, eftersom de har praktisk erfarenhet av arbetsplatsen.

Innan rivnings- och saneringsarbetet påbörjas är det viktigt att genomföra en grundlig riskbedömning. Detta innebär att:

 • Identifiera potentiella faror och risker förknippade med projektet.
 • Bedöma sannolikheten och allvarligheten av dessa risker.
 • Utarbeta en plan för att minimera eller eliminera riskerna.

2. Säkerhetsplan

Ett effektivt sätt att säkerställa att säkerhetsplanen följs är att införa regelbundna säkerhetsmöten. Dessa möten ger möjlighet för teamet att diskutera eventuella problem, uppdatera planen och säkerställa att alla är på samma sida. Det är också en bra idé att göra säkerhetsplanen tillgänglig digitalt så att den är lätt att uppdatera och dela.

Efter att riskbedömningen är slutförd bör en omfattande säkerhetsplan utarbetas. Säkerhetsplanen bör inkludera:

 • Specifika säkerhetsåtgärder och rutiner för att hantera identifierade risker.
 • Nödplaner och evakueringsvägar i händelse av olyckor eller farliga situationer.
 • Tydlig kommunikation av säkerhetsprocedurer och ansvarsområden till alla inblandade parter.

3. Skyddsutrustning

Det är inte bara viktigt att använda PPE, utan det måste också vara av hög kvalitet och i gott skick. Regelbunden inspektion och underhåll av PPE är nödvändigt. Det är också kritiskt att arbetstagarna utbildas i korrekt användning och underhåll av sin utrustning. Felaktig användning kan vara lika farligt som att inte använda någon utrustning alls.

Arbetstagare som utför rivnings- och saneringsarbeten bör alltid använda lämplig personlig skyddsutrustning (PPE). Detta kan inkludera:

 • Hjälm
 • Skyddsglasögon
 • Hörselskydd
 • Andningsskydd
 • Skyddsskor
 • Skyddshandskar
 • Reflekterande västar

4. Utbildning och certifiering

Utbildning bör inte vara en engångshändelse, utan en pågående process. Refresher-kurser och uppföljning bör vara en del av företagets säkerhetskultur. Online-utbildningsprogram och verktyg kan vara användbara komplement till traditionell utbildning, särskilt när det gäller att hålla personalen uppdaterad om nya säkerhetsstandarder och -bestämmelser.

Alla anställda som arbetar med rivning och sanering bör ha rätt utbildning och certifiering för sina arbetsuppgifter. Detta kan innebära:

 • Regelbunden säkerhetsutbildning.
 • Utbildning i specifika rivnings- och saneringstekniker.
 • Certifieringar för användning av vissa maskiner och verktyg.

5. Maskinsäkerhet

Maskiner och utrustning som används vid rivning och sanering bör vara i gott skick och underhållas regelbundet. Dessutom bör följande säkerhetsrutiner följas:

 • Endast behöriga och utbildade personer får använda maskinerna.
 • Maskiner ska användas enligt tillverkarens rekommendationer och säkerhetsföreskrifter.
 • Maskiner ska inspekteras regelbundet och eventuella säkerhetsproblem rapporteras omedelbart.

6. Fallskydd

Vid arbete på höjd eller i närheten av öppningar och kanter bör adekvata fallskyddsåtgärder vidtas. Detta kan inkludera:

 • Användning av säkerhetssele och förankringspunkter.
 • Installation av skyddsräcken och barriärer.
 • Användning av skyddsnät och ställningar.

7. Farliga material och kemikalier

Hantering av farliga material och kemikalier, såsom asbest och bly, kräver särskild uppmärksamhet och utbildning. Följande riktlinjer bör följas:

 • Korrekt identifiering och märkning av farliga material och kemikalier.
 • Användning av lämplig personlig skyddsutrustning och säkerhetsrutiner vid hantering av dessa material.
 • Korrekt bortskaffande av farligt avfall enligt gällande lagar och regler.

8. Trafik- och arbetsplatskontroll

För att säkerställa säkerheten för både arbetstagare och allmänheten är det viktigt att ha en effektiv trafik- och arbetsplatskontroll. Detta innebär att:

 • Använda skyltar, avspärrningar och trafikdirigering för att leda fordon och fotgängare runt arbetsplatsen på ett säkert sätt.
 • Upprätthålla god ordning och renlighet på arbetsplatsen för att minimera risker för snubbel- och fallolyckor.
 • Tydlig kommunikation av arbetsplatsregler och säkerhetsföreskrifter till alla anställda och besökare.

9. Första hjälpen och nödsituationer

Det är viktigt att vara väl förberedd för nödsituationer och olyckor på arbetsplatsen. Detta innebär att:

 • Ha en tillgänglig och välfylld första hjälpen-låda.
 • Utbilda anställda i grundläggande första hjälpen-tekniker.
 • Ha en nödplan och evakueringsvägar som alla anställda är bekanta med.

10. Mental hälsa och välbefinnande

Det är också viktigt att inte förbise den mentala hälsan på arbetsplatsen. Stress, utbrändhet och andra psykiska problem kan vara lika farliga som fysiska risker. Företaget bör erbjuda resurser som rådgivning och stresshanteringstekniker för att hjälpa anställda att hantera arbetsrelaterad stress och andra psykiska problem.

Det är viktigt att vara väl förberedd för nödsituationer och olyckor på arbetsplatsen. Detta innebär att:

 • Ha en tillgänglig och välfylld första hjälpen-låda.
 • Utbilda anställda i grundläggande första hjälpen-tekniker.
 • Ha en nödplan och evakueringsvägar som alla anställda är bekanta med.

Genom att följa dessa nio riktlinjer kan entreprenadföretag säkerställa att rivnings- och saneringsprojekt utförs på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Detta hjälper till att skydda både arbetstagarnas och allmänhetens säkerhet samt att upprätthålla en hög standard inom branschen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *