Victor Johansson AB 

08-400 66 008

Telefonnummer

Skagafjordsgatan 6,
164 55 Kista

Hållbar rivning och återvinning: Miljövänliga metoder för entreprenadföretag

I en tid då miljömedvetenhet och hållbarhet blir allt viktigare är det avgörande att entreprenadföretag tar sitt ansvar och använder miljövänliga metoder vid rivning och återvinning. I denna artikel går vi igenom några av de hållbara strategier och tekniker som kan användas i branschen.

1. Återvinning och återanvändning av material

För att minska miljöpåverkan av rivningsprojekt är att återvinna och återanvända material på det enklaste och mest effektiva sättet. Detta innebär att så mycket material som möjligt bör återanvändas.

 • Återvinning av betong och tegel som kan krossas och användas som fyllnadsmaterial eller grus.
 • Återanvändning av trävirke, stål och andra metaller som kan bearbetas och användas i nya byggprojekt.
 • Återvinning av isoleringsmaterial, fönster och dörrar som kan återanvändas eller säljas till andra byggprojekt.

2. Selektiv rivning

Selektiv rivning involverar en noggrann separation och sortering av olika material under rivningsprocessen. Denna metod minskar avfallsmängden och främjar effektiv återvinning och återanvändning av material. Att utföra selektiv rivning kräver emellertid mer tid och noggrann planering jämfört med traditionell rivning.

3. Miljövänliga rivningstekniker

För att minska miljöpåverkan är det fördelaktigt att använda miljövänliga rivningstekniker. Några exempel på sådana tekniker är:

 • Hydrauliska krosshammare och betongsaxar som minskar ljud- och dammnivåerna jämfört med traditionella rivningsmetoder.
 • Elektriska och batteridrivna rivningsmaskiner som genererar mindre utsläpp och buller än maskiner med förbränningsmotorer.

4. Certifieringar och standarder

För att säkerställa att rivnings- och återvinningsprocessen är hållbar ur miljösynpunkt bör entreprenadföretag följa nationella och internationella certifieringar samt standarder. Detta kan omfatta:

 • Miljöledningssystem enligt ISO 14001.
 • Certifieringar och standarder för hållbar rivning, såsom LEED och BREEAM.

5. Utbildning och engagemang

För att upprätthålla höga miljöstandarder inom rivning och återvinning är det viktigt att utbilda och engagera alla anställda i miljövänliga metoder och hållbarhetsstrategier. Detta kan innefatta:

 • Regelbunden intern och extern utbildning om miljö- och hållbarhetsfrågor.
 • Implementering av en miljömedveten företagskultur som uppmuntrar till ständig förbättring och innovation inom hållbarhet.

6. Effektiv avfallshantering

En viktig aspekt av hållbar rivning och återvinning är att hantera avfall på ett effektivt och miljövänligt sätt. Detta innebär att:

 • Separera och sortera avfallsmaterial efter typ för att underlätta återvinning och återanvändning.
 • Använda certifierade avfallsanläggningar som följer strikta miljökrav och standarder.
 • Säkerställa att farligt avfall, såsom asbest, hanteras korrekt och i enlighet med lagar och regler.

7. Samarbete med miljövänliga leverantörer och underentreprenörer

För att säkerställa en hållbar rivnings- och återvinningskedja är det avgörande att entreprenadföretag samarbetar med leverantörer och underentreprenörer som delar deras miljövärderingar och följer höga miljöstandarder.

8. Innovativa tekniker och material

Entreprenadföretag kan kontinuerligt utforska och implementera nya tekniker och material som bidrar till en mer hållbar byggbransch. Exempel på sådana innovationer inkluderar:

 • Användning av biobaserade material och produkter som har mindre miljöpåverkan än traditionella material.
 • Implementation av digitala verktyg och tekniker som minskar resursanvändningen och avfallsproduktionen, till exempel genom att använda 3D-skanning och modellering för att optimera rivningsprocessen.

Genom att följa dessa åtta strategier kan entreprenadföretag inom rivning och återvinning arbeta på ett mer miljövänligt och hållbart sätt. Detta bidrar inte bara till att skydda vår planet, utan kan också resultera i kostnadsbesparingar, förbättrad företags image och ökad konkurrenskraft på marknaden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *