Victor Johansson AB 

08-400 66 008

Telefonnummer

Skagafjordsgatan 6,
164 55 Kista

Radon i inomhusmiljön: En översikt över risker, mätning och åtgärder

Radon är en osynlig och doftlös radioaktiv gas som potentiellt kan finnas i inomhusmiljön och utgöra en hälsorisk. Denna artikel utforskar radon, dess faror och hur man kan mäta radonhalten inomhus för att skydda sig själv och sina nära och kära.

1. Vad är radon?

Radon är en radioaktiv ädelgas som bildas när uran sönderfaller i marken. Den kan tränga in i byggnader genom sprickor och hål i grund och golv, och ansamlas i inomhusmiljön. Radon förekommer naturligt i jorden och är mer koncentrerat på vissa platser än på andra.

2. Varför är radon farligt?

När radon sönderfaller i luften bildas radioaktiva partiklar, så kallade radondöttrar, som kan fastna i lungorna när man andas in luften. Dessa partiklar skadar lungvävnaden och kan leda till en ökad risk för lungcancer. Radon anses vara den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning.

3. Hur mäter man radonhalten i inomhusmiljön?

För att mäta radonhalten i inomhusmiljön kan man använda sig av radonmätare eller radondosor. Dessa instrument placeras ut i byggnaden under en viss tidsperiod, vanligtvis några månader, för att fånga upp radon och mäta dess koncentration. Efter mätperioden skickas mätaren eller dosan till ett laboratorium för analys, och man får ett resultat som anger radonhalten i enheten becquerel per kubikmeter (Bq/m³).

4. Vilka åtgärder kan vidtas om radonhalten är för hög?

Om radonhalten i inomhusmiljön överstiger rekommenderade gränsvärden är det viktigt att vidta åtgärder för att sänka den. Några vanliga metoder för att minska radonhalten inkluderar:

  • Förbättra ventilationen i byggnaden
  • Täta sprickor och hål i grund och golv
  • Installera en radonsug, som är ett system som skapar undertryck under byggnaden och för bort radongasen
  • Använda radonspärrande material vid nybyggnation eller renovering

Genom att mäta radonhalten i inomhusmiljön och vidta lämpliga åtgärder vid behov kan man skydda sig själv och sina nära och kära från de hälsorisker som radon utgör.

5. När bör man mäta radonhalten?

Det rekommenderas att man mäter radonhalten i inomhusmiljön vart tredje till femte år, eftersom radonhalten kan variera över tid på grund av förändringar i marken, byggnadens struktur eller klimatförhållanden. Dessutom bör man mäta radonhalten efter större renoveringar eller förändringar i byggnaden som kan påverka radonhalten, såsom installation av nya fönster eller tilläggsisolering.

6. Vem bör utföra radonmätningar?

Radon kan du mäta själv. Börja med att ställa in dina smarta inomhusenheter i ditt hus eller lägenhet. Det rekommenderas att du ställer in radonmätarna i de rum där du tillbringar större delen av din tid. Detta är vanligtvis vardagsrummet och sovrummet eller andra rum som du använder flera timmar om dagen.Radonmätningar i villor och radhus ska göras mellan oktober till och med april, för att få ett säkert resultat. Mätperioden ska vara minst två, helst tre månader.

7. Ytterligare resurser och information

För mer information om radon och hur man skyddar sig mot dess hälsorisker, besök nationella och internationella organisationer som arbetar med radonfrågor, såsom:

  • Strålsäkerhetsmyndigheten (för Sverige)
  • US Environmental Protection Agency (EPA) (för USA)
  • World Health Organization (WHO)

Radon i inomhusmiljön är en allvarlig hälsorisk som kräver uppmärksamhet och åtgärder. Genom att förstå vad radon är, varför det är farligt, och hur man kan mäta och minska radonhalten i inomhusmiljön, kan vi arbeta tillsammans för att skydda oss själva och våra nära och kära från de faror som radon utgör.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *